Voimassa olevat säännöt

 

Jäsenyhdistyksen mallisäännöt, ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 27.10.1997

 

SÄÄNNÖT

 

1.               Yhdistyksen nimi on   TIIRISMAAN LATU ry               

                ja sen kotipaikka on     LAHTI  

2.  Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Latu ry:n jäsenyhdistyksenä toiminnallaan vakiinnuttaa ensisijaisesti luonnossa tapahtuva kunto‑ ja virkistysliikunta sekä retkeily  yleiseksi tavaksi sekä edistää ulkoilukulttuuria ja ulkoilun hyviä tapoja.

3.  Tarkoitustaan toteuttaakseen yhdistys

  • Hankkii ja jakaa tietoa liikunnasta ja retkeilystä ja tekee tunnetuksi ympärivuotisen liikunnan merkityksen hyvinvoinnille ja terveydelle,
  • tekee yhdistyksen toiminta‑ajatusta tukevia aloitteita, esityksiä ja suunnitelmia sekä osaltaan toteuttaa niitä,
  • järjestää koulutusta, tempauksia, leirejä ja vaelluksia.
  • harjoittaa yhteistoimintaa samojen periaatteiden mukaan toimivien koti‑ ja ulkomaisten yhteisöjen kanssa,
  • hankkii ja ylläpitää toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, laitoksia ja huoneistoja.

Aatteellisen toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

• ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,

• järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia,

• harjoittaa kioski‑ja kahvilaliikettä ja pitopalvelutoimintaa,

• harjoittaa majoitus‑ ja ravintolaliikettä,

• välittää ja vuokrata jäsenilleen harrastusvälineitä.

 

4. Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä, kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia. Jäsenet ottaa ja erottaa hallitus. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksellä voi olla kunniajäseniä. Kunniajäsenen valitsee yhdistyksen kokous. Kunniajäseneksi voidaan valita varsinaisen jäsenen, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi.

Yhdistyksellä voi olla kunniapuheenjohtajia. Kunniapuheenjohtajan valitsee yhdistyksen kokous. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan valita henkilö, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana.

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

5. Jäsenen on maksettava yhdistyksen syyskokouksen päättämä jäsenmaksu. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille.

Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

 

6. Yhdistyksellä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään  8   ja enintään  12   varsinaista jäsentä ja kaksi  varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja joko keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Yhden läsnäolevista tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on   2  kalenterivuotta valintapäätöstä seuraavan kalenteri vuoden alusta.

Hallituksen jäsenten toimikausi on     2    kalenterivuotta valintapäätöstä seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain   ½     osa erovuorossa. Varajäsenet valitaan kalenterivuodeksi.

 

Hallitus:

•  johtaa ja valvoo yhdistyksen toimintaa,

•  valitsee edustajat Suomen Latu ry:n ja muidenjärjestöjen kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin,

•  hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta,

•  kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset, valmistelee yhdistyksen yleisissä kokouksissa käsiteltävät asiat ja huolehtii päätösten täytäntöönpanosta

•  valitsee avukseen tarpeelliset toimikunnat ja työryhmät,

•  antaa tarvittaessa nimenkirjoitusoikeuden,

• hyväksyy yhdistystä koskevat sopimukset ja sitoumukset niissä puitteissa, jotka yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä yhdistyksen kokouksen päätökset mahdollistavat,

•  huolehtii yhdistyksen tiedotustoiminnasta.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi sihteerin tai sen toimihenkilön kanssa, jolle hallitus on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden.

8. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksellä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajien toimikausi on    1    kalenteri­-vuotta valintapäätöstä seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.

Edellisen tilikauden tilinpäätös on annettava tilintarkastajille viimeistään kolmea viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajien on viimeistään kaksi viikkoa ennen mainittua kokousta annettava lausunto toiminnan ja tilien tarkastamisesta.

9.  Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta;  kevätkokous joka pidetään helmi‑, maalis‑ tai huhtikuussa ja syyskokous joka pidetään syys‑, loka‑ tai marraskuussa.

                             

10. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään 1 / 10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kuin sitä edellä mainitulla tavoin on pyydetty.

 

11.  Kokouskutsu on julkaistava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta joko yhdistyksen syyskokouksessa päättämässä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai lähetettävä kirjeenä (jäsenlehti KIISA) jäsenrekisteriin merkityllä osoitteella. Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on tehtävä kirjallinen esitys                 hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

 

12. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Avataan kokous.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja vähintään kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Esitetään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä esitetään tilintarkastajien lausunto.

5. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

6. Päätetään tili‑ ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8. Päätetään kokous.

 

13. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Avataan kokous.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja vähintään kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään seuraavaa tilikautta koskeva toimintasuunnitelma.

5. Päätetään seuraavaa tilikautta koskevat jäsenmaksut.

6. Päätetään seuraavana tilikautena maksettavien palkkioiden ja kulukorvausten perusteet.

7. Hyväksytään seuraavaa tilikautta koskeva talousarvio.

8. Päätetään hallituksenjäsenten lukumäärä seuraavaksi toimintakaudeksi.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuosittain / joka toinen vuosi / joka kolmas vuosi

10.Valitaan muut hallituksenvarsinaiset jäsenet vuosittain / erovuoroisten tilalle ja kaksi varajäsentä vuosittain.

11. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat vuosittain l joka toinen vuosi l joka kolmas vuosi.

12.Päätetään, miten yhdistyksen kokouskutsut sääntöjen ll §:n mukaan ja muut tiedonannot julkaistaan.

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14. Päätetään kokous.

14. Yhdistyksen kiinteän ja irtaimen omaisuuden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja vuokralle ottamisesta tai antamisesta sekä kiinnittämisestä tai panttaamisesta päättää hallitus yhdistyksen kokouksen antamin valtuuksin.

  1. Aiemmin säännöissä mainitut jäsenoikeudet säilyvät.
  1. Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä purkautumisesta päättävän kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan. Samoin varat on käytettävä, jos yhdistys lakkautetaan.